Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FIÉVEZ ADVOCATEN

 

Artikel 1                 Definities

1.1        Onder ‘Fiévez Advocaten’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de maatschap naar Nederlands recht Fiévez Advocaten, die zich ten doel gesteld heeft het beoefenen van de advocatuur.

1.2        Onder ‘partner’ wordt verstaan iemand die (al dan niet indirect) lid is van Fiévez Advocaten.

1.3        Onder ‘cliënt’ wordt verstaan diegene die aan Fiévez Advocaten of één van haar partners of medewerkers een opdracht verstrekt.

1.4        Onder ‘derde’ wordt verstaan ieder ander dan Fiévez Advocaten en / of leden van de maatschap.

 

Artikel 2                 Opdracht

2.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht of aanvullende / gewijzigde opdracht, die aan Fiévez Advocaten, een of meer partners of aan een of meer personen werkzaam bij Fiévez Advocaten wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

2.2        Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

2.3        Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Fiévez Advocaten en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, artikel 7:407 lid 2 BW, dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, en artikel 7:409 BW wordt volledig uitgesloten.

2.4        De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Fiévez Advocaten uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 3                 Vertrouwelijkheid

3.1        Fiévez Advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:

(1) Opdrachtgever verleent toestemming om alle bij de organisatie van Fiévez Advocaten bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen deze organisatie voor wie die gegevens nuttig zijn in verband met de uitvoering van de opdracht dan wel het relatiebeheer.

(2) Opdrachtgever verleent toestemming om bij communicatie gebruik te maken van

alle gebruikelijke communicatiemiddelen, met name internet.

 

Artikel 4                 Derden

4.1        Fiévez Advocaten zal bij inschakeling van een derde voor uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Fiévez Advocaten is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden, inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen. Fiévez Advocaten mag deze voorwaarden tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.

 

Artikel 5                 Honorarium

5.1        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren, vermenigvuldigd met de tarieven zoals die door Fiévez Advocaten van tijd tot tijd worden vastgesteld. Op verzoek wordt van de op enig moment geldende tarieven opgave gedaan.

5.2        Ten behoeve van opdrachtgever betaalde onkosten (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten, informatiekosten) zullen separaat in rekening worden gebracht.

5.3        Alle te noemen bedragen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

5.4        De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de dag der declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Fiévez Advocaten gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen.

5.5        Te allen tijde kan een voorschot voor te verrichten werkzaamheden of te verwachten kosten worden verlangd. Alle werkzaamheden mogen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking van die werkzaamheden of te verwachten kosten voorhanden is of als de opdrachtgever facturen voor reeds verrichte werkzaamheden onbetaald heeft gelaten.

 

 

Artikel 6                 Aansprakelijkheid

6.1        Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid van Fiévez Advocaten of een van haar partners of medewerkers leidt, zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Fiévez Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Fiévez onder die verzekering draagt. De maximale uitkering per gebeurtenis bedraagt € 500.000,- (zegge: vijfhonderdduizend euro 0/100).

6.2        De in het vorige lid opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade voortvloeit.

 

Artikel 7                 Toepasselijk recht / forumkeuze

7.1        Op de rechtsverhouding(en) tussen Fiévez Advocaten en haar cliënten, dan wel derden als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze rechtsverhouding(en) voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Fiévez Advocaten.

7.2        Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt, tenzij Fiévez Advocaten schriftelijk anders bericht.

7.3        Indien Fiévez Advocaten als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

 

Artikel 8                 Geschillenregeling Advocatuur

8.1        Naast voormelde algemene voorwaarden is op de dienstverlening van Fiévez Advocaten eveneens de ‘Geschillenregeling Advocatuur’ van toepassing, die in dit artikel wordt weergegeven. Daar waar de Geschillenregeling Advocatuur conflicteert met voormelde algemene voorwaarden, prevaleert de Geschillenregeling Advocatuur.

8.2        Wanneer de cliënt ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt de cliënt zijn bezwaren eerst voor aan Fiévez Advocaten. De kantoorklachtenregeling of –brochure dient daarbij als leidraad. De cliënt dient zijn klacht aan Fiévez Advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

8.3        Fiévez Advocaten zal een oplossing voor een gerezen probleem altijd schriftelijk aan de cliënt bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht Fiévez Advocaten de bezwaren van de cliënt naar diens mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kan de cliënt binnen vier weken na het indienen van diens bezwaren en de schriftelijke reactie van Fiévez Advocaten, de klacht voorleggen aan:

Geschillencommissie Advocatuur

Surinamestraat 24

2585 GJ DEN HAAG

Tel: (070) 310 53 10

8.4        De cliënt kan zijn klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Fiévez Advocaten indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, op bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

8.5        De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis, tenzij de cliënt het geschil aanhangig maakt als consument en de cliënt verklaart dat hij het geschil door bindend advies beslist wenst te zien.

8.6        De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 9.076,-, mits de cliënt uitdrukkelijk afstand doet van aanspraken op het eventuele meerdere.

8.7        Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 9.076,-. Dit betekent dat de cliënt in een mogelijk rechtsgeding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 9.076,- geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

8.8        Fiévez Advocaten kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

8.9        De Geschillencommissie Advocatuur behandelt alle zaken volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, dat geldt op het moment van indiening van de klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur.

8.10          De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.